Cơ chế hoạt động

Công ty TNHH
  AJAIRU

  —————

Số: …A211…..
 

CNG HÒA XÃ HI CHỦ NGHĨA VIT NAM

Đc lp – Tdo – Hnh phúc
———————————
 
Tp.HCM, ngày  tháng 07 năm 2020
 
QUY CHẾ HOT ĐNG SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIECLAMNHANH.VN
 
 1. Nguyên tắc chung
   Mụ c đ ích  th iết lập  w eb site
 
  • Nâng cao nhn thc của thanh niên và toàn xã hội về học ngh, lp nghip;  
  • Tạo bước đột phá về tăng số lượng và nâng cao cht lượng dy ngh, to vic làm cho thanh niên, nhm phát huy và sử dụng có hiu quả nguồn lao động, nht là thanh niên, đáp ng yêu cu công nghip hoá, hin đi hoá và hội nhp kinh tế quốc tế;

   Nội dung trang:
 Sàn giao dịch thương mi đin tử Vieclamnhanh.vn được phát trin ti địa chỉ website http://www.vieclamnhanh.vn cho phép mọi thanh, thiếu niên đu có quyn truy cp tham gia tìm kiếm thông tin liên quan đến: Thông tin định hướng ngh, cơ sở & chương trình đào to liên quan, kỹ năng nghề nghip và tuyn dụng nghnghip trên cả nưc;  
 • cơ chế phân quyn người dùng tốt hưng tới mục tiêu cập nht thông tin tự động về nhu cầu tuyn dụng, đăng tin đào to hoc ng tuyn cũng như phc vụ công tác qun lý thành viên nói chung.  
   
 • Các dịch vụ & chc năng của Sàn giao dịch thương mi đin tử:  
  • Thông tin định hưng nghề nghip, hot động, thanh niên Vit Nam;  
  • Đào to – ging dy: nâng cao knăng cá nhân, tchức, chương trình đào to hu ích, địa đim và đơn vị đào to;
 
  • Trang ngh: Cung cp tt cả thông tin liên quan đến nghề mong muốn gồm: tin tức, tuyn dụng, hưng dn, vv…
  • Thông tin tuyn dụng – sàn ngh: thông tin nhu cầu tuyn dụng nghề từ c tổ chức, doanh nghip có nhu cầu kèm mô t, thời đim, thông tin liên h chi tiết;
  • Thông tin ng viên – thành viên: mỗi thành viên scó tài khon qun trị riêng mô tả quá trình học tp, thành tích, nâng lực, sở thích và mong muốn về nghnghip;

Nguyên tắc chung:

 • Công ty TNHH Ajairu đơn vtrực tiếp qun lý và vn hành website. Nhng thành viên ca vieclamnhanh.vn là nhng thương nhân, tchức, cá nhân có hot động kinh doanh hợp pháp được vieclamnhanh.vn công nhận và đưc phép sdụng dch vụ.
 • Nội dung đăng ti trên Website phi đáp ng đy đủ nhng quy đnh ca pháp lut hin hành, không vi phm nhng trưng hợp cm theo quy định của pháp lut. Mọi đối tượng tham gia giao dịch trên website đu cần phi hiu biết về trách nhim pháp lý và cam kết thc hin đúng nhng Quy định cửa vieclanhanh.vn
 • Tchức, cá nhân tham gia giao dch trên Vieclamnhanh.vn có quyn tha thun trên cơ sở tôn trọng quyn và lợi ích của c bên tham gia tuyển dụng, n cứ trên Hợp đồng tuyn dụng và không trái quy định của pháp lut
 • Hot động đăng tin tuyn dụng trên website đm bo tính minh bạch, công khai, đm bo quyn lợi của Ứng viên.
 1. Quy định chung

Nhà tuyn dụng: là nhng thương nhân, tổ chc, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của veclamnhanh.vn bao gồm đăng tin tuyn dụng nhân sự, đăng thông tin giới thiệu, qung bá cho Công ty.

Ứng viên: là những cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm việc hoc tìm hiểu những thông tin việc làm được đăng tải trên Website. Ứng viên có thể tạo tài khon hoc không cần tạo tài khoản.

Thành viên: là toàn bộ bao gồm Nhà tuyn dụng và Ứng viên trên Website

Thành viên tham gia giao dịch trên Website  đu cần đăng ký 1 tài khon để sử dụng, trong đó phi kê khai thông tin cá nhân có liên quan, được Website  kiểm duyt, góp ý chỉnh sửa thông
 
tin, hoàn thin hồ sơ vi Ứng viên và đăng tin tuyn dụng, thông tin Công ty theo đúng quy chun ca Website với Nhà tuyn dụng.
Hàng hóa được hiểu là những thông tin việc làm được đăng tải trên vieclamnhanh.vn
 1. Quy trình giao dịch
  1. Quy trình dành cho ngưi mua hàng;
   1. Nhà tuyn dụng
  ớ c 1: Nhà tuyn dụng to tài khon trên Vieclamnhanh.vn bng cách chọn Đăng ký Nhà tuyn dụng (với nhng Nhà tuyn dụng ln đu sử dụng dịch vụ).
Hoc Nhà tuyn dụng đã có tài khon thì có thể đăng nhp vào tài khon.

  ớ c 2: Mua hàng

Cách 1: Chọn mục Nâng cấp tài khon trong tài khon Nhà tuyn dụng. Tiếp đó la chọn nhng gói dịch vụ phù hợp, kích chuột chọn đăng ký. Nhân viên chăm sóc sẽ trực tiếp tiếp nhn và gọi li xác nhn đơn hàng.
Cách 2: Liên hệ trc tiếp với nhng số đin thoi của nhân viên kinh doanh có ở box bên phi trang.
 
  1. Quy trình dành cho ngưi bán hàng/đăng tin;
Bước 1: Nhà tuyn dụng trc tiếp đăng nhp vào tài khon trên Vieclamnhanh.vn hoc đăng ký (nếu chưa có tài khon)
Bước 2: Chọn Đăng tin tuyn dụng trên thanh công cụ. Hoàn thành nội dung ca nhng trường yêu cu còn thiếu như Chc danh, Số lượng, ngành ngh, cấp bc, giới tính, địa đim, mô tả nội dung công việc, quyn lợi, kinh nghim…
Bước 3: Sau khi hoàn thành chọn Đăng tin tuyn dụng. Tin sẽ được kim duyt nội dung và đăng lên trang sau 24h.
  1. Quy trình gii quyết tranh chp, khiếu ni; Gửi khiếu ni ti địa chỉ:
Công ty TNHH Ajairu
27 Đường số 3A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
 Tel: 0919 15 00 19

Email: info@vieclamnhanh.vn

Vieclamnhanh.vn tôn trọng và thc hin nghiêm túc nhng quy định ca pháp lut về bo vệ quyn lợi của Ứng viên. Do vậy, các thành viên khi tham gia giao dch cn cung cấp đy đủ, chính xác, trung thc nhng thông tin liên quan đến nội dung công vic. Mọi hành vi la đo, gian ln đu bị lên án và phi chịu hoàn toàn trách nhim trước pháp lut
Các bên bao gồm Nhà tuyn dụng, Ứng viên, Ban qun lý Website đu có trách nhim trong vic hỗ trợ tích cc gii quyết nhng tranh chp phát sinh trong quá trình giao dch trên Vieclamnhanh.vn, gây mâu thun, tranh cãi gia Nhà tuyn dụng và Ứng viên.
Với trường hợp phát sinh tranh chp khiếu ni mà lỗi thuộc về phía Nhà tuyn dụng, Vieclamnhanh.vn có bin pháp cnh o, khóa tài khon hoc chuyn cho cơ quan pháp lut có thm quyn xlý (tùy theo mc độ của sự việc), đồng thời gỡ bỏ toàn bộ tin bài, nội dung ca Nhà tuyn dụng đó trên Website
Khi hai bên vn chưa thể thỏa thun gii quyết được mâu thun, một trong hai bên sẽ được quyn nhờ đến cơ quan pháp lut có thm quyn can thip để đm bo lợi ích hợp pháp của c bên.
 
 1. Quy trình thanh toán
Khi khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ, nhân viên bán hàng sẽ cung cấp tài khon Ngân hàng của Công ty để khách hàng chuyn khon thanh toán.

Với những trưng hợp không thanh toán chuyn khon, nhân viên bán hàng sẽ qua trc tiếp văn phòng khách hàng để thu tiền mt trc tiếp.
 
 1. Đm bảo an toàn giao dịch


Ban Quản lý website scó nhng bin pháp kthut để bo vệ thông tin về nội dung tin trên Vieclamnhanh.vn nhm mục đích hn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh. Mọi thông tin trên Website đều đưc bo mt và chỉ cung cp khi có yêu cầu của cơ quan pháp lut.
Nhà tuyn dụng cn cung cp đy đủ thông tin liên hệ để Ứng viên có thể nm được thông tin và tự mình xác thc thông tin.
Ứng viên cần trc tiếp liên lạc, xác thc li thông tin của Nhà tuyn dụng đăng trên Website.
Trong trưng hợp Nhà tuyn dụng yêu cu Ứng viên phi nộp 1 khon phí tin phí bt kỳ trước khi nộp hồ sơ thì ng viên cần hết sc cẩn trọng, tìm hiu kỹ thông tin có liên quan đến Nhà tuyn dụng trưc khi đưa ra quyết định. Vieclamnhanh.vn sẽ không chịu trách nhim về nhng thit hi hay rủi ro của thành viên khi chưa tìm hiu các điu kin liên quan đến công vic được đăng ti trên trang.
Trong trưng hợp phát hin Nhà tuyn dụng sử dụng chương trình, công cụ hay hình thc khác để can thip hệ thống, thay đổi cấu trúc dữ liu website, Vieclamnhanh.vn hoàn toàn có quyn xlý vi phm theo Quy chế và Quy định của pháp lut.
 
 1. Bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
 
  1. Mục đích và phm vi thu thp thông tin
Khi c thành viên đng ý sử dụng dịch vụ của Vieclamnhanh.vnđăng ký tài khon ti Vieclamnhanh.vn, c thành viên sẽ phi cung cấp một số thông tin như: tên đăng nhp, mt khu, địa chỉ, email, số đin thoi liên hệ.
Mọi thông tin Vieclamnhanh.vn thu thp được nhm mục đích đảm bo mọi quyn lợi của các thành viên.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhim về bo mt và lưu giữ thông tin tài khon đã đăng ký bao gồm tên tài khon, mt khu, email.
Trong trường hợp c thành viên phát hin hành vi lm dụng trái phép, vi phm chính sách bảo mt, thông tin về tài khon của mình thì cn báo ngay cho Vieclamnhanh.vn để đưa ra phương án xlý kịp thời.
  1. Phạm vi sử dụng thông tin
 • Vieclamnhanh.vn sử dụng thông tin c thành viên cung cp đ:
 • Gửi email thông báo dch vụ hàng tháng
 • Gửi thông tin trao đổi gia ng viên với Nhà tuyn dụng, thông tin ng tuyn vic làm được Nhà tuyn dụng đăng tuyn
 • Liên lc với thành viên trong một số trưng hợp đc bit.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của các thành viên ngoài mục đích liên quan đến nhng giao dch trên Sàn Thương mi đin tử Vieclamnhanh.vn
 • Trong trưng hợp có yêu cu của cơ quan chc năng, pháp lut, Sàn TMĐT Vieclamnhanh.vn có trách nhim cung cp dữ liu thông tin của thành viên, cụ thể 1 số cơ quan Nhà nước như: Tòa án, cơ quan công an, vin kim soát. Ngoài ra, không ai có quyn xâm phm vào thông tin cá nhân ca thành viên.
  1. Thời gian lưu trữ thông tin:
Dữ liu thông tin ca thành viên sẽ được lưu trữ ti Vieclamnhanh.vn cho đến khi có yêu cu từ phía thành viên về vic xóa bỏ.
Ngoài ra, mọi thông tin này sẽ được lưu trtrên hệ thống kim soát, máy chcủa Vieclamnhanh.vn
  1. Địa chỉ của đơn vị thu thp và qun lý thông tin cá
Địa chỉ: 27 Đường số 3A, P. Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TP.HCM
Email: info@Vieclamnhanh.vn
  1. Phương tin và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sa dữ liu cá nhân của mình Thành viên có thể đăng nhp vào tài khon đã đăng ký đcập nht, chỉnh sửa, kim tra li dữ liu cá nhân của mình. Ngoài ra, trong trưng hợp phát hin hành vi tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3, thành viên có quyn gi đơn khiếu ni đến Ban qun lý Vieclamnhanh.vn để được xác nhn, xlý và hướng dn thành viên khôi phục thông tin và bo mt tài khon.
  2. Cam kết bo mt thông tin cá nhân khách hàng
 • Vieclamnhanh.vn cam kết bo mt thông tin cá nhân các thành viên. Vic thu thp và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thc hin khi được sự đồng ý của người dùng. (trừ nhng trường hợp pháp lut có quy định khác).
 • Không sử dụng, chuyn giao hay tiếc lộ thông tin cá nhân ca thành viên cho bên thứ 3 nào khác mà không được sự đồng ý.
 • Trong trưng hợp bt khả kháng như bị hacker tấn công, Vieclamnhanh.vn sẽ thông báo vụ vic đến cơ quan chc năng để điu tra và xlý kịp thới
 • Các cá nhân khi đăng ký thành viên yêu cu cần khai báo đy đủ thông tin cá nhân như Họ và tên, địa chỉ liên lạc, Email, đin thoi… và tchịu trách nhim về tính pháp lý của những thông tin đã cung cp.
 • Trong trưng hợp nhng thông tin kê khai ban đu không chính xác, Ban Qun trị Vieclamnhanh.vn sẽ không chịu trách nhiệm cũng như gii quyết mọi khiếu ni liên quan đến quyn lợi của thành viên.
 Quản lý thông tin xấu  
 • Quy định sử dng dịch vụ Vieclamnhanh.vn
Thành viên sẽ tự chịu trách nhim về bo mt và lưu giữ nhng hot động trong quá trình sử dụng dịch vụ của mình, bao gồm cả mt khu và tài khon. Khi phát hin có hành vi trái phép, lm dụng, vi phm bo mt và lưu givề tên đăng ký và mt khu của bên thba, thành viên cần thông báo kịp thời cho Vieclamnhanh.vn để đưc xlý kịp thời.

Thành viên không sử dụng dch vụ của Vieclamnhanh.vn vào nhng mc đích bt hợp pháp, la đo, đe dọa, thăm dò thông tin bt hợp pháp, phá hoi… gây nh hưởng đến hệ thống, cấu hình, truyn ti thông tin của Vieclamnhanh.vn vào nhng mục đích vi phm pháp lut, chào hàng giTrong trường hợp vi phm, thành viên phi tự chịu trách nhim trước pháp lut.

Thành viên không chnh sửa, thay đổi, truyn bá nhng dịch vụ tương tự như dịch vụ Vieclamnhanh.vn cho bên thc 3 nếu không được s chp thun của Vieclamnhanh.vn
Thành viên không được truyn bá, hành đng gây mt uy tín Vieclamnhanh.vn dưới mọi hình thức, không phổ biến nhng thông tin bt lợi cho Vieclamnhanh.vn.
 
 • Quy đnh cm liên quan đến việc đăng ti sản phm/dch vụ
Thành viên không được đăng tải nhng nội dung cấm có nêu trong Phụ lục 1, Nghị đnh S: 59/2006/NĐ-CP Quy đnh chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dch vụ cấm kinh doanh, hn chế kinh doanh và kinh doanh có điu kiện. Chi tiết nsau:
Hàng hóa: vũ khí; ma túy; pháo; Đồ chơi nguy him, đồ chơi có hi tới giáo dục nhân cách và sc khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội (bao gồm các chương trình trò chơi điện tử); sản phẩm văn hóa đồi try, phản động; các loại thuốc cấm; sản phẩm hàng hóa, hóa cht cấm; thuốc lá….
 • Dch vụ: Đánh bạc; môi giới mại dâm, đồi try; hoạt động môi giới bao gồm môi giới mại dâm, buôn bán trẻ em
 • Nội dung đăng tải trái với thuần phong mtục, ảnh hưởng tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, ni dung canh tranh không lành mạnh, vi phạm bản quyền, sở hữu trí tuệ….
 
  • Quy đnh vviệc cung cấp thông tin chính xác.

Người đăng tin tuyn dng phi có trách nhim khai báo rõ ràng thông tin công ty, liên hệ ( đa chỉ, số đin thoi, email…). Không được spam tin với hình thc dùng một tài khon để đăng c thông tin công ty, v trí tuyn dụng khác nhau hoc lợi dụng mua tài khon của Vieclamnhanh.vn để đăng tin tuyn dụng cho công ty khác, bán li vị trí tin đăng của Vieclamnhanh.vn cho công ty khác với grẻ hơn. Để tránh tình trng một số các trung tâm môi giới, la đo đăng tin nhm trc lợi và hot động bt hợp pháp nh hưng thương hiu Vieclamnhanh.vn nếu Vieclamnhanh.vn phát hin bt cứ tài khon nào đăng ký nhm mục đích này, Vieclamnhanh.vn sẽ khóa vĩnh vin, công khai thông tin và thông báong viên mà không cn báo trưc.

Nội dung thông tin của tin tuyn dụng đăng ti trên trang phi đúng mục đích tuyn dụng, thông tin tuyn dụng phi chính xác, rõ ràng thông tin liên h.
 
   • chế kim soát thông tin:

Mọi nội dung trước khi đăng ti lên Website đu được Bộ phn nội dung kim soát, kim duyt hàng giờ trước khi hin thị. Những tin bài vi phm sẽ được xóa bỏ hoàn toàn.
Nhng tin tuyn dụng có thu phí cũng được kim tra thông tin trước khi hin thị lên trang. Trong trưng hợp phát hin tin vi phm quy định đăng tin, tin rao vt, rao bán không phù hợp
với chuyên mc, Website được toàn quyn loi bỏ.

Website được toàn quyn quyết định về vic lưu giữ hay loi bỏ tin đã đăng trên website mà không cn báo trưc.
 
 1. Trách nhim trong trƣờng hợp phát sinh li kỹ thuật
Vieclamnhanh cam kết nỗ lc đm bo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thut. Trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thut thì thành viên có themail về địa chỉ sau: info@vieclamnhanh.vn để được khc phục trong thời gian sớm nht, đm bo mọi giao dịch din ra trên Sàn giao dch TMĐT

Tuy nhiên, trong trường hợp phát sinh lỗi từ phía khách quan như lỗi đường truyn, thông tin lỗi không được truyn ti đến Website hoc nhng lỗi không phi do Ban Quản lý gây ra thì Vieclamnhanh.vn sẽ không chịu trách nhim gii quyết.

 
 1. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại dch vụ

Vieclamnhanh.vn và Nhà tuyn dụng có trách nhim tiếp nhn và hỗ trxlý khiếu ni của Ứng viên (người tìm việc) tn trang, có liên quan đến nội dung tin tuyn dụng được đăng ti trên trang

Đầu mối xlý:

Công ty TNHH Ajairu

Địa chỉ: 27 Đường 3A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
Email: info@vieclamnhanh.vn

Hotline: 0919 15 00 19

Vieclamnhanh.vn tôn trọng và nghiêm túc thc hin các quy định pháp lut về bo vệ quyn lợi ca người tìm việc. Do vy, c thành viên khi đăng tin lên Vieclamnhanh.vn cn đm bo tính trung thực, chính xác và đy đủ các thông tin liên quan đến công việc được đăng ti lên trang.

Trong trường hợp xy ra sự vic gây mâu thun, tranh chp, thành viên bao gồm cả nhà tuyn dụng và ng viên đu cn phi phối hợp với Vieclamnhanh.vn đxlý, cung cp giy tờ văn bn cần thiết để chng thực. Vieclamnhanh.vn có thcung cp nhng thông tin liên quan đến Nhà tuyn dụng và Ứng viên nếu được một trong hai bên đnghị (đàm bo rng thông tin được Vieclamnhanh.vn cung cp phi liên quan đến tranh chp)

Hai bên sau khi đã gii quyết xong tranh chp thì cn báo li cho Ban Qun trị Vieclamnhanh.vn. Trưng hợp Nhà tuyn dụng vi phm, tranh chp phát sinh từ phía Nhà tuyn dụng thì Vieclamnhanh.vn có quyn cảnh cáo, khóa hoặc chuyn tài khon cho cơ quan có thm quyn xét duyt. Vieclamnhanh.vn có thgỡ và xóa bỏ toàn bộ nội dung tin tuyn dụng vi phm trên Vieclamnhanh.vn.

Trong trưng hợp tranh chp không được gii quyết gia Nhà tuyn dụng và ng viên thì một trong hai bên có quyn nhờ đến cơ quan pháp lut có thm quyn can thip nhm đm bo lợi ích hợp pháp của mỗi bên.

Thời gian gii quyết tranh chp: Tùy thuộc theo mc độ tranh chp để có thời gian xlý phù hợp. Tuy nhiên, trưng hợp tranh chp có thể xlý được trong phm vi quyn hn của Vieclamnhanh.vn, Nhà tuyn dụng và Ứng viên, Vieclamnhanh.vn cam kết tiếp nhn thông tin và hỗ trgii quyết tranh chp trong thời gian nhanh nht có thể để đm bo mọi hot động bình thường ca Nhà tuyn dụng và Ứng viên trên trang.

Quyền và nghĩa vụ ca Ban quản lý website TMĐT Vieclamnhanh.vn  
 1. Quyền ca Ban quản lý Sàn giao dch/website TMĐT Vieclamnhanh.vn
 • Nhng thành viên tham gia giao dch trên Sàn TMĐT Vieclamnhanh.vn cần hoàn thành c thủ tục, c điu kin cam kết bt buộc do Vieclamnhanh.vn nêu ra. Sauk hi hoàn thành, Vieclamnhanh.vn sẽ tiến hành cung cp các dch vụ cho thành viên
 • Vieclamnhanh.vn có toàn quyn từ chối hoc ngng cung cp dịch vụ cho thành viên khi phát hin thành viên cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ hoc vi phm thun phong mỹ tục cũng như quy định pháp lut Vit Nam.
 • Nhng thành viên vi phạm Quy chế hot động ca sàn giao dịch TMĐT hoc có nhng hành vi gây nh hưởng đến hot động kinh doanh của Vieclamnhanh.vn sẽ được Vieclamnhanh.vn thông báo ít nht trước 15 ngày về vic chm dt cung cấp dịch vụ cho thành viên
 • Vieclamnhanh.vn được toàn quyn chm dt quyn thành viên và sử dụng dịch vụ khi phát hin thành viên có hành đng la đo, hành vi giả mo gây nh hưởng đến nhng thành viên khác trên Vieclamnhanh.vn, vi phm pháp lut, hoc phá sn
 • Tất cả quyn sở hu trí tuệ tồn ti trong website Vieclamnhanh.vn đu thuộc vVieclamnhanh.vn hoc cấp phép hợp pháp cho Vieclamnhanh.vn sử dụng. Theo đó, tt ccác quyn hợp pháp đu được đm bo. Nghiêm cm mọi hành vi sao chép, sử dụng, truyn bá bt hợp pháp c thông tin thuộc quyn sở hu trên.
 • Vieclamnhanh.vn được toàn quyn thay đổi bng gdch vụ, phương thc thanh toán trong thời gian cung cp dch vụ cho thành viên theo nhu cu, khả năng của Sàn giao dch TMĐT Vieclamnhanh.vn.  
 1. Nghĩa vụ và trách nhiệm ca Ban qun lý Sàn giao dch/website Vieclamnhanh.vn
-   Yêu cầu thương nhân, tchức, cá nhân là người bán trên sàn giao dch thương mi đin tử cung cp thông tin theo quy định ti Điu 29 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP khi đăng ký sử dụng dch vụ. Bao gồm:
  • Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.
  • Giy đăng ký kinh doanh, số, ngày cp và nơi cp giy chứng nhn đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoc số, ngày cp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoc mã số thuế cá nhân của cá nhân.
  • Số điện thoi hoặc một phương thức liên hệ trc tuyến khác.
Công bố công khai trên TRANG CHỦ website quy chế hot động của sàn giao dịch thương mi đin tử theo quy định ti Điu 38 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP; theo dõi
và bo đm việc thc hin quy chế đó trên sàn giao dch thương mi đin t.  
Kim tra, giám sát để đm bo vic cung cp thông tin ca người bán tn sàn giao
dịch thương mi đin tử được thc hin chính xác, đy đủ.  
Lưu trữ thông tin đăng ký ca các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mi đin tử và thường xuyên cp nht nhng thông tin thay đổi, bổ sung
có liên quan.  
       
 
Áp dụng c bin pháp cần thiết đđm bo an toàn thông tin liên quan đến bí mt kinh doanh của thương nhân, tchức, cá nhân và thông tin cá nhân ca người tiêu dùng.
 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhim về bo mt và lưu giữ mọi hot động sử dụng dịch vụ, mt khu hộp thư và tài khon của mình
 • Thành viên có trách nhim thông báo kịp thời cho Vieclamnhanh.vn về nhng hành vi vi phm, trái phép, lm dụng tên hay mt khu tài khon để cùng hợp tác, xử lý.
 • Công bố công khai cơ chế gii quyết các tranh chp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dch thương mi đin t. Thành viên có trách nhim cung cp toàn bộ nhng thông tin cần thiết khi xy ra tranh chấp gia nhà tuyn dụng và người tìm việc. Khi phát sinh mâu thun gia Ứng viên với Nhà tuyn dụng hoc bị tổn hi li ích hợp pháp, phi cung cấp cho Ứng viên thông tin về Nhà tuyn dụng, tích cc hỗ trợ Ứng viên bo vệ quyn và lợi ích hợp pháp ca mình. Thành viên Nhà tuyn dụng có trách nhim bồi thưng thit hi cho người tìm vic nếu phát hin lỗi đó thuộc về người tuyn dụng
 • Thành viên tchịu trách nhim về nội dung, hình nh, thông tin Doanh nghip…, thành viên cam kết không đăng ti nhng thông tin vi phm pháp lut, nhng nội dung nh hưng đến bn quyn, sở hu trí tu.
 • Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Vieclamnhanh.vn vào nhng mục đích bt hợp pháp, nh hưởng đến uy tín của Vieclamnhanh.vn, la đo, đe da, thăm rò thông tin, phá hoi… Trưng hợp vi phm thành viên hoàn toàn chịu trách nhim.
 • Nghiêm cấm và loi bỏ khỏi website nhng thông tin bán hàng hóa, dch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dch vụ cấm kinh doanh theo quy định ca pháp lut và hàng hóa hn chế kinh doanh theo quy định ti Khon 1 Điu 3 Thông tư Số 47/2014/TT-BCT.
 • Thành viên cam kết không sao chép, truyn bá, phân phối và cung cp nhưng dch vụ tương tự với Vieclamnhanh.vn cho bt kbên thứ 3 nào khác.
 
 1. Quyền và trách nhim thành viên tham gia Sàn giao dịch/website Vieclamnhanh.vn

1.  Quyền ca Thành viên Sàn giao dch/website TMĐT Vieclamnhanh.vn
 • Sau khi đăng ký tài khon, thành viên được đăng tin liên quan đến tuyn dụng trên Vieclamnhanh.vn
 • Thành viên được cấp 1 tài khon có mt khu tiêng để sử dụng, qun lý hồ sơ tuyn dụng, tin tuyn dụng
 • Thành viên sẽ được hưng dn sử dụng nhng công cụ tin ích cho vic mua hàng, đăng tin trên Vieclamnhanh.vn
 • Thành viên có quyn đóng góp ý kiến cho Vieclamnhanh.vn về toàn bộ quy trình, thái độ phc vụ, gói dịch vụ…. Các kiến nghị được gi mail hoc gi thư trc tiếp

2.  Nghĩa vụ ca Thành viên Sàn giao dch/website TMĐT Vieclamnhanh.vn

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhim về bo mt và lưu giữ mọi hot động sử dụng dch vụ, mt khu hộp thư và tài khon của mình
 
 • Thành viên có trách nhim thông báo kịp thời cho Vieclamnhanh.vn về những hành vi vi phm, trái phép, lm dụng tên hay mt khu tài khon đcùng hợp tác, x
-   Thành viên tự chịu trách nhim về nội dung, hình nh, thông tin Doanh nghip… thành viên cam kết kng đăng tải những thông tin vi phạm pháp lut, những nội dung ảnh hưởng đến bản quyền, sở hữu trí tuệ.
 • Thành viên có trách nhim cung cấp toàn bộ nhng thông tin cn theiets khi xy ra tranh chp gia nhà tuyn dụng và người tìm vic
 • Thành viên Nhà tuyn dụng có trách nhim bồi thường thit hi cho người tìm vic nếu phát hin lỗi đó thuộc về người tuyn dụng
 • Thành viên cam kết không sử dụng dịch vụ của Vieclamnhanh.vn vào những mc đích bt hp pháp, nh hưởng đến uy tín của Vieclamnhanh.vn, la đo, đe dọa, thăm rò thông tin, phá hoi…
Trưng hợp vi phm thành viên hoàn toàn chịu trách nhim
 • Thành viên cam kết không sao chép, truyn bá, phân phối và cung cp nhưng dịch vụ tương tự với Vieclamnhanh.vn cho bt kbên thứ 3 nào khác.
 
 1. Điều khoản áp dụng
Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký kết.
Vieclamnhanh.vn có quyn thay dổi Quy chế và thông báo lên website cho toàn bộ thành viên được biết. Quy chế sẽ được bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia bt buộc phi tuan theo quy chế này
 
 1. Điều khoản cam kết
Mọi thành viên và đối tác khi tham gia giao dịch tn Vieclamnhanh.vn đồng nghĩa với vic chp thuận mọi điu khon của Quy chế này

Mọi thắc mắc liên hệ theo địa chỉ sau:
 
 • Sàn giao dịch/Website Thương mại đin tVieclamnhanh.vn
 • Công ty/Tchc  : Công ty TNHH Ajairu
 • Địa chỉ: 27 Đường số 3A, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân
 • Điện thoại: 0919 15 00 19
 • Email: info@Vieclamnhanh.vn.
 

ĐẠI ĐIN CÔNG TY
CHỨC DANH

 

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây